Ballyspallen v Glendermott, Sammy Jeffrey final (19 August)